ภายใต้การบริหารของสถาบันระบบรางและการขนส่ง เพื่อผลิตกำลังคนขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง
Post Views: 1,434 ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง
หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
Post Views: 495 ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
หลักสูตรการจัดการการปฏิบัติการรถไฟ
Post Views: 805 ปริญญาการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการการปฏิบัติการรถไฟ
หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
Post Views: 310 ปริญญาการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Social Network and Website of IUTOD . ผลงานคณาจารย์ในหลักสูตร IUTOD ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง ระบบบัญชีข้อมูลเปิดเพื่อการพัฒนาเมืองโคราช โปรแกรมการวิเคราะห์ปริมาณการจราจรเพื่อการวางแผนเมือง โครงการ “โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ”